Skip to content

Axia Schiedam, gevestigd aan de Rotterdamsedijk 198B, 3112 BL te Schiedam, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
Axia Schiedam
Rotterdamsedijk 198B
3112 BL Schiedam
www.axia-schiedam.nl
0344-603010

Edwin Boin is de voorzitter van Axia Schiedam. Hij is te bereiken via ledenadministratie@axia-schiedam.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Axia Schiedam verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
• Voor- en achternaam
• Telefoonnummer en E-mailadres
• Leeftijd

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via ledenadministratie@axia-schiedam.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Axia Schiedam verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
• U te kunnen bellen, of per e-mail gegevens op te sturen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
• Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclame

Geautomatiseerde besluitvorming

Axia Schiedam neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Axia Schiedam) tussen zit. Axia Schiedam gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen: WordPress als cms voor de website. De website is versleuteld middels een TLS/SSL certificaat. Toegang tot de site is alleen te verkrijgen met een gebruikersnaam en een wachtwoord. Alleen bevoegde gebruikers hebben toegang. Het mail programma wordt gebruikt is Outlook.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Axia Schiedam bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende persoonsgegevens:
Personalia worden 1 jaar bewaard om de contactgeschiedenis terug te kunnen vinden.
Adresgegevens worden 1 jaar bewaard om de contactgeschiedenis terug te kunnen vinden.

Delen van persoonsgegevens met derden

Axia Schiedam verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Onder deze voorwaarden delen wij uw gegevens met de KNGU. Al onze leden worden verplicht ingeschreven bij deze bond. De KNGU organiseert ook de wedstrijden waaraan onze leden (kunnen) deelnemen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Axia Schiedam gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Axia Schiedam en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar ledenadministratie@axia-schiedam.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek. Axia Schiedam wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-pe rsoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Axia Schiedam neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ledenadministratie@axia-schiedam.nl

Back To Top